Hội Nông dân thị xã Tân Châu Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của ban Chấp hành TW (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Kinh tế trên địa bàn thị xã phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế được đẩy nhanh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã.

Tuy nhiên Nông dân còn bân khuân về giá cả phân bón thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng… theo chiều hướng tăng, bất lợi cho người dân; tình hình thời tiết mưa bảo phức tạp, các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tìm ẩn nguy cơ  bùng phát, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống  nhân dân; bên cạnh các doanh nghiệp chưa nhiệt tình hợp đồng sản xuất theo chuỗi giá trị với nông dân.

Nhìn chung, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo đã đi vào cuộc sống  của cán bộ - hội viên - nông dân; phong trào nông dân được củng cố và mở rộng, ngày càng đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, nông dân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với Hội nông dân Thị xã. Sau khi có Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo. Hội nông dân Thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; và  triển khai cho các cấp cơ sở Hội .

Đối với Hội nông dân cơ sở: xây dựng  kế hoạch cụ thể để triển khai rộng rãi trong cán bộ  Hội thực hiện tốt tình thần Nghị quyết của BCH TW (khóa IX), về công tác tôn giáo; thường xuyên coi trọng tập trung chỉ đạo, củng cố xây dựng, nâng cao chất lượng các Chi, tổ Hội, tham gia các hoạt động ngày Lễ tôn giáo.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân; đồng thời tổ chức thực hiện cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo của BCH Trung ương Đảng khóa IX, Hội Nông dân thị xã đã có những đóng góp đáng kể trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên nông dân nói chung, đồng bào vùng có đạo nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở địa phương.

Xác định công tác vận động nông dân là người có đạo thực hiện tốt các chủ trương, chánh sách của Đảng - Nhà nước gắn liền với các phong trào và chương trình công tác của Hội, như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Thị xã Tân Châu đã thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên địa bàn Thị xã.

Trong những năm qua, cùng với sự liên kết với các ngành, các cấp Hội nông dân đã tích cực đa dạng hóa loại hình hoạt động, phát huy cao vai trò trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tham gia các loại hình kinh tế hợp tác. Đến nay toàn Thị xã  đã có 3.603 nông dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất, CLB nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 20 % hộ nông nghiệp thuần nông.

Các cấp Hội xác định mô hình hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường. Từ đó, các cấp Hội đã đảm nhận vai trò nòng cốt, đã cùng ngành Nông nghiệp triển khai và tổ chức thực hiện ; toàn Thị xã hiện có 16 hợp tác xã nông nghiệp,  2.262 xã viên, với diện tích 12.626 ha. Nhìn chung hoạt động của các hợp tác xã đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho nông dân như giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường, chủ động trong sản xuất.

Hội  đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng No & PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm tín chấp cho vay hàng tỷ đồng để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức cho  trên 50.000 lượt nông dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Phối hợp các ngành của tỉnh, các trường, các Trung tâm của thị xã mở trên 500 lớp dạy nghề, có trên 10.000 nông dân theo học; nội dung về kỹ thuật nuôi lươn, nuôi bò, nuôi heo…

Thực hiện quan điểm " Lấy dân làm gốc " đặc biệt từ khi có Nghị quyết 8 khóa VI của Đảng về đổi mới công tác vận động quần chúng; Dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn bám xác định công tác vận động quần chúng và nông dân vùng có đạo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với các cấp Hội. Cụ thể như tuyên truyền vận động hội viên - nông dân và nông dân là người có đạo thực hiện tốt các chủ trương , Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghi Định về hoạt động tôn giáo, về tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng , vận động bà con tín đồ tu hành đúng theo Hiến Chương, tôn chỉ, giáo lý chân truyền, không mê tín, dị đoan …sống tốt đời - đẹp đạo, tích cực phòng chống các tổ chức, cá nhân, tội phạm lợi dụng tôn giáo, chiêu bài dân chủ gạt người nhe dạ, gây rối, bạo loạn vv…Phối hợp tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chống xâm nhập, vượt biên trái phép, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và các loại tội phạm khác.

Với đặc điểm Tân Châu hơn 86 % đồng bào có đạo; vì vậy trong thời gian qua Hội đã cấu tạo trên 100 cán bộ cốt cán của Hội, được rãi đều khắp ở địa bàn nông thôn, là lực lượng gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời phản ảnh kịp thời những vấn đề bức xúc của địa phương.

Phát huy truyền thống "Tốt đời, đẹp đạo" những năm qua, các cấp Hội Hội nông thị xã không ngừng nâng cao nhận thức của hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời hỗ trợ tinh thần và vật chất cho hội viên nông dân phát huy truyền thống "tốt  đời, đẹp đạo", ra sức phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho đất nước./.

Nguyễn Văn Lực - Hội ND Thị xã Tân Châu