Mục đích, nguyên tắc hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) được thành lập theo Văn bản số 4035/KTTH ngày 26/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân từ Trung ương đến cấp huyện thành lập Quỹ HTND và chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp.

Mục đích là giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao... Từ đó, tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Hoạt động Quỹ HTND không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý; Tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước; Quỹ HTND không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá hoặc vay vốn của các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đối tượng được Quỹ HTND cho vay:

Hộ gia đình hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp; Hội viên nông dân là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; Các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Lĩnh vực, ngành nghề cho vay:

Sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp; Chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản; Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp và đời sống nông dân.

Mục đích và mức phí cho vay Quỹ HTND:

Theo Thông tư 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài Chính, vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân được thực hiện dưới hình thức cho vay trợ giúp có hoàn trả (có hạn mức, có kỳ hạn) không thu lãi mà chỉ thu phí.

Về thu phí, Quỹ HTND được thu phí trên số vốn cho vay trợ giúp để trang trải các chi phí cần thiết cho hoạt động của quỹ. Mức thu phí cho vay trợ giúp đảm bảo bù đắp các chi phí hoạt động của Quỹ HTND, bảo toàn vốn và đảm bảo mục tiêu hỗ trợ nông dân. Quỹ HTND không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác ngoài khoản phí cho vay trợ giúp nêu trên.

Mức phí cho vay cụ thể do Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định theo từng thời kỳ và thực hiện thống nhất trong hệ thống Quỹ HTND. Mức cho vay cao nhất bằng khoảng 80% lãi suất cho vay cùng loại hình, cùng kỳ hạn của ngân hàng thương mại đối với tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Mức phí cho vay Quỹ HTND hiện nay được áp dụng theo Quyết định số 1201-QĐ/HNDTW ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là 0,7%/tháng (8,4%/năm).

BĐH Quỹ