Hội Nông dân An Giang: Có 589/859 chi hội tổ chức Hội nghị Chi hội Nông dân ấp nhiệm kỳ 2017 - 2019

Chi Hội là đơn vị hành động, là cầu nối của Ban Chấp hành cơ sở với hội viên, nông dân. Chi Hội tổ chức theo khóm, ấp. Chi Hội có thể chia thành nhiều tổ Hội.

Chi Hội tổ chức hội nghị bầu chi Hội trưởng, chi Hội phó, nhiệm kỳ hai năm rưỡi, Chi Hội họp ba tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường.

Trên cơ sở kế hoạch 60-KH/HNDT, ngày 24/04/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2019, các cấp Hội đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, hỗ trợ các Chi hội xây dựng kế hoạch, chương trình, tham mưu, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác nhân sự, tạo điều kiện hỗ trợ vật chất để tổ chức Hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 trang trọng, đúng nghi thức. Đến nay đã tổ chức Hội nghị được 595/859 đạt 69% Chi hội tổ chức, qua hội nghị đã bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó là những người chấp hành và thực hiện tốt Chỉ thị, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định ở địa phương; Có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; Có năng lực vận động, thuyết phục hội viên, nông dân; Gương mẫu về đạo đức, lối sống; Gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân; Có uy tín và được hội viên, nông dân tín nhiệm; nhiệt tình am hiểu công tác hội và có đủ điều kiện để phát triển Đảng; Có sức khỏe tốt.

Qua Hội nghị Chi hội, hội viên, nông dân đã đề xuất nhiều ý kiến hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi tổ Hội, hoạt động sinh hoạt nên gắn liền các mô hình phát triển kinh tế, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân… và đối với tổ chức Hội các cấp cần phát huy vai trò trung tâm nòng cốt, sâu sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phát hiện và hỗ trợ xây dựng những mô hình, những cách làm hay, mới trong sản xuất phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

TVB