Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập hội nông dân việt nam (14/10/1930 - 14/10/2017)

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế

Sự ra đời của Nông Hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Đầu năm 1920, sau khi dập tắt các cuộc khởi nghĩa của nông dân, thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt gần 1 triệu ha ruộng đất của nông dân, địa chủ phong kiến chỉ với 2% dân số cả nước nhưng chiếm 51% ruộng đất canh tác. Nông dân chiếm trên 90% dân số nhưng chỉ chiếm có 36% ruộng đất, trong đó gần 60% số hộ không ruộng đất. Phong trào đấu tranh cướp đoạt ruộng đất, sưu thế tô tức nặng nề…của nông dân còn mang tính tự phát và bước đầu có sự lãnh đạo của các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Quốc dân Đảng. Trong đấu tranh, giai cấp nông dân được tôi luyện trưởng thành và xuất hiện những người con ưu tú, hình thành nhiều tổ chức như: Phường lợp nhà, Phường hiếu hỉ, Phường tương tế…để bảo vệ quyền lợi của nông dân. Cuối thể kỷ XX, Nông hội đã xuất hiện ở một số địa phương.

Đầu năm 1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc), đã nêu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân "Đảng phải đoàn kết được đại đa số nông dân, phải dựa vững vào nông dân nghèo làm cách mạng thổ địa đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến"; Đồng thời, Đảng nhấn mạnh: "Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng". Vì vậy, phải tập hợp nông dân vào một tổ chức dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đấu tranh giành độc lập tự do và thực hiện cách mạng ruộng đất.

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930 thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương gồm 8 điều trong đó nêu rõ mục đích nhằm "Thống nhất hết thảy Tổng Nông hội Đồng Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa". Nghị quyết đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam, sự trướng thành và lớn mạnh về mọi mặt của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù về danh nghĩa Hội Nông dân Việt Nam vẫn chưa được thành lập nhưng các tổ chức Nông hội vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức tổ chức Nông hội đỏ, tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân Việt Nam trải qua 5 lần đổi tên với 6 kỳ đại hội. Cùng với quá trình phát triển của Hội Nông dân cả nước, Hội Nông dân An Giang kể từ Đại Hội I (1977), qua 40 năm xây dựng, phát triển với 8 lần Đại Hội. Trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho hội viên nông dân. Hội Nông dân An Giang đã có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng và sự phát triển của tỉnh nhà, Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện ba phong trào thi đua lớn của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Qua đó các cấp Hội đã có những bước trưởng thành về nhiều mặt, từng bước vươn lên khẳng định là trung tâm là nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhận thức về trách nhiệm thời cuộc về xu thế hội nhập của cán bộ, hội viên từng bước được nâng lên, tổ chức Hội các cấp hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ luôn phát triển về chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay toàn tỉnh có 122.793 hội viên, trên 87.650 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam trong thời điểm các cấp, các ngành đang ra sức xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ X, Hội Nông dân An Giang với nhiều hoạt động phong phú gắn với chủ đề thiết thực như tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế. Hội Nông dân tỉnh An Giang xác định 3 nhiệm vụ đột phá là (1) Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định 2549/QĐ-UBND tỉnh, phấn đấu bằng và cao hơn kết quả đạt 2016, nâng cao năng lực quản lý - điều hành quỹ HTND các cấp trong tham mưu ban thường vụ cùng cấp xét chọn, đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình, kế hoạch liên ngành với các Ngân hàng; (2) Xây dựng mô hình hợp tác, chi hội ngành nghề trong cánh đồng lớn lúa, rau màu, vườn gắn với doanh nghiệp tạo đầu ra, giúp nông dân yên tâm sản xuất, thu hút hội viên vào tổ chức. (3) Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi chuyển từ số lượng sang chất lượng; chọn mô hình, sản phẩm tiêu biểu đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nhãn hiệu, tổ chức hội chợ - hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, tạo sức hút và đầu ra sản phẩm nông sản, hình thành lực lượng doanh nhân nông thôn từ nông dân giỏi.

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng nội dung phương thức sinh hoạt chi, tổ Hội nhằm thực hiện tốt Kế hoạch 60-KH/HNDT, 24/4/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị Chi hội khóm, ấp nhiệm kỳ 2017-2019, bên cạnh luôn kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 17-KH/TU ngày 09/12/2016 của Tỉnh ủy An Giang về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh đến năm 2021 còn 37 biên chế bố trí cho 20 danh mục vị trí việc làm gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phối hợp với các đơn vị trong năm 2017 mở 06 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận, tập huấn tuyên truyền vai trò lực lượng nòng cốt Hội cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dịp tết Nguyên đán, tập huấn kỹ năng lập kế hoạch nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và các kỹ năng công tác cho cán bộ Hội Nông dân các cấp và lực lượng cán bộ - hội viên nòng cốt. Triển khai thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Hội Nông dân các cấp kết hợp các ngành tổ chức hòa giải thành 252 vụ, cảm hóa 75 đối tượng trở thành người tốt, tái hòa nhập cộng đồng theo tinh thần Nghị định 1261/BCA của Bộ Công an. Ngoài ra còn đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", với phương châm "Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể". Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân cùng chung tay thực hiện,tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Hội Nông dân và hội viên, nông dân - nhất là nông dân các xã điểm hiểu đầy đủ, có chuyển biến rõ nét về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung các tiêu chí nông thôn mới. Thông qua tuyên truyền và hoạt động của Hội mỗi hội viên, nông dân tích cực tham gia, vận động gia đình, người thân cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm của tỉnh. Đến nay Hội Nông dân tỉnh đã biên soạn, in ấn trên 67.000 tài liệu bướm tuyên truyền các tiêu chí nông thôn mới của tỉnh để cấp phát cho hội viên, nông dân; tổ chức 362 cuộc tại các xã điểm triển khai mô hình với hơn 19.200 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; mở 8 lớp tập huấn cho 354 chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân, cán bộ Hội Nông dân ấp và xã. các cấp Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp tổ chức trên 8.200 cuộc tuyên truyền cho 229.200 lượt nông dân tham gia, xây dựng được 63 mô hình nhân dân tự nguyện đóng góp trên 5,2 tỷ đồng và tham gia hơn 2.790 ngày công lao động để rải đá, đổ bê tông trên 10km lộ giao thông nông thôn. Đến nay, nông dân trong trong tỉnh đã đóng góp xây dựng, sửa chữa trên 30 cầu giao thông, bê tông hóa trên 50km đường giao thông nông thôn; làm đường ra cánh đồng, xây dựng 20km đèn đường nông thôn, làm mới cột cờ, trồng cây xanh, xây dựng mới hàng rào… góp phần làm cho diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Bên cạnh nhiều hội viên, nông dân và mạnh thường quân đã huy động trên 374 tỷ đồng, đóng góp hơn 163.300 ngày công lao động để xây dựng cầu, làm đường nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết và nhà Tình nghĩa, hiến trên 767.500m2 đất ở và đất sản xuất, phục vụ các công trình nông thôn mới; tặng vật tư xây dựng (trị giá trên 122 tỷ đồng)

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân. Cán bộ Hội Nông dân các cấp tỉnh sẽ  tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống vốn có, không ngừng ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng Chi, Tổ Hội vững mạnh toàn diện, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp văn minh và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam, thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Thùy Linh