An Giang: Đạt 78,94% cơ sở Hội Nông dân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Tính đến cuối tháng 2/2018, toàn tỉnh có 120/152 cơ sở Hội tổ chức Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 (đạt 78,94%).

COH TCDH

Theo thống kê của Tổ chức Hội Nông dân tỉnh đến nay đã có các huyện tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở: Long Xuyên 9/9 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Châu Đốc 7/7 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Tân Châu 12/14 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 85,71%); Châu Thành 13/13 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Thoại Sơn 17/17 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Châu Phú 13/13 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Chợ Mới 18/18 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đạt 100%); Tri Tôn 15/15 cơ sở Hội tổ chức Đại hội (đat 100%)...

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo huyện, thị, thành Hội tổ chức Đại hội dứt điểm vào cuối tháng 4/2018. Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra vào 24 - 25/05/2018.

TVB