Định Mỹ xã hội hóa xây dựng cầu đường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện chính là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, trong những năm qua. Nhân tố tạo nên thành công của địa phương chính là phát huy xã hội hóa.

Hệ thống cầu đường đã được nhựa trên toàn tuyến chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, từ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, bên cạnh đó thực hiện có hiệu quả đề án XDNTM, giúp địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt.

Đến nay tỷ lệ km đường trục chính (thuộc phạm vi quản lý của xã) được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải: Tổng số 8 km thực hiện 7,7 km tuyến chính đạt 96,18%, còn lại 0,3 km cầu xã hội hóa; Tỷ lệ km đường giao thông từ đường trục chính về đến các ấp, đường liên ấp đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải với tổng chiều dài 7,7km thực hiện 3,5 km đạt 45,45%; Tỷ lệ km đường giao thông nội đồng đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ giao thông vận tải, tổng chiều dài 47,4km thực hiện 21,9km đạt 46,39% .

Theo UBND xã Định Mỹ, mạng lưới giao thông trên địa bàn xã hiện nay khá hoàn thiện. Các tuyến đường liên xã đều được bê tông hóa, giúp việc đi lại, thông thương của người dân trở nên thuận tiện hơn trước rất nhiều. Để huy động được sức dân thì xã đã thực hiện tốt khâu tuyên truyền, vận động. Theo đó, muốn xây dựng một tuyến đường hay cây cầu nào đó thì lãnh đạo xã sẽ tiến hành họp dân để bàn bạc, một khi người dân đồng tình mới triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì mọi thông tin về kinh phí và tiến độ xây dựng đều được công khai minh bạch để người dân biết và giám sát. Nhờ phát huy tốt công tác dân vận và thực hiện dân chủ nên người dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là trong xây dựng giao thông nông thôn.

Ngô Quyền