Nông dân Chợ Mới “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển Bền vững”

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Chợ Mới lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo,... quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Chợ Mới lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2013

Tại Đại hội 165 đại biểu đã thống nhất cao 3 mục tiêu và 9 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

CM1

Đồng Chí Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới phát biểu chỉ đạo Đại hội

Mục tiêu.

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên nông dân trong thời kỳ đổi mới.

Hai là: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội trong huyện thực sự là trung tâm  nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân; Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; Nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế, chủ động, đổi mới trong lựa chọn nội dung tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng vai trò làm chủ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội; Là thành viên tích cực đi đầu trong các chương trình phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội; Tham gia mạnh mẽ vào việc hoạch định, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn.

Các chỉ tiêu cụ thể.

Một là: Phấn đấu tuyên truyền đạt 100% hội viên nông dân về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, Nghị quyết của tổ chức Hội; Huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho 100% cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở;

Hai là: Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về công tác hội hàng năm; Hội Nông dân huyện và 100% cơ sở Hội vững mạnh; 80% Chi Hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 nội dung; Tập hợp được 85% hộ nông dân tham gia các hoạt động Hội; Đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 60% so với hộ nông nghiệp toàn huyện và 100% hội viên mới phát triển có thẻ Hội.

Ba là: Thu Hội phí hàng năm đạt 100%, Phấn đấu 100% Chi hội có Quỹ Hội; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt từ 4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ xây dựng 5 dự án trở lên từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh Hội; huyện từ 20 dự án trở lên.

Bốn là: Phấn đấu số hộ nông dân giỏi trong nhiệm kỳ tăng 2%, nhưng doanh thu phải đạt theo quy định của Hội cấp trên. Vận động phát triển 5% lực lượng nông dân giỏi cấp trung ương, tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn;

Năm là: Hàng năm cử 100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới được đào tạo kỹ năng tuyên truyền.

Sáu là: Hàng năm, trực tiếp và phối hợp vận động đào tạo nghề từ 1.900 - 2.000 nông dân, phấn đấu giới thiệu 100% nông dân học nghề có việc làm.

Bẩy là: Huyện và cơ sở hàng năm tham gia Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân do tỉnh Hội tổ chức; Phấn đấu 100% gia đình cán bộ - hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; Xây dựng mỗi xã, thị trấn có "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", 100% cơ sở Hội cử người tham gia thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

Tám là: Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng bình quân mỗi ấp sản xuất nông nghiệp có ít nhất 02 Tổ hợp tác phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 300 Tổ hợp tác; hằng năm có sơ kết hoạt động Tổ hợp tác điểm; Phấn đấu có 10% Tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên Hợp tác xã nông nghiệp; Củng cố, nâng chất 100% Câu lạc bộ nông dân hoạt động theo Quy chế và thật sự là diễn đàn của hội viên nông dân.

Chín là: Hàng năm mỗi cơ sở giới thiệu ít nhất 02 cán bộ, hội viên nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

Thay mặt lãnh đạo huyện Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà giai cấp nông dân và các cấp Hội huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua. Tôi cũng trân trọng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã sát cánh đồng hành cùng nông dân huyện nhà tạo nên những thành tích rất ấn tượng trên mặt trận nông nghiệp, nong dân và nông thôn của huyện.

Từ diễn đàn của Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần XI nầy tôi đề nghị Đại hội quan tâm một số vấn đề trọng âm sau:

Thứ nhất: Có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao vai trò chủ lực của Hội  Nông dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đại bộ phận nông dân, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phải làm cho cán bộ hội viên và nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò sứ mệnh của mình để tạo sự đồng thuận trong xã hội và liên kết chặt chẽ với các lực lượng xã hội để có khả năng gánh vác sứ mệnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nâng cao ý chí tự lực tự cường, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và lòng tự hào, quyết không cam chịu đói nghèo, ra sức làm giàu cho gia đình, cho xã hội; xây dựng giai cấp nông dân huyện nhà giàu lòng yêu nước, có tri thức và năng lực sản xuất, năng động sáng tạo đi đầu trong ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có tinh thần đoàn kết, có lối sống nghĩa tình, thực hiện tốt trách nhiệm công dân…

Cho nên trong hoạt động của mình các cấp hội phải sâu sát cơ sở. Ở đâu người nông dân còn gặp khó khăn, ở đâu người nông dân cần có kiến thức mới cách làm ăn mới, nhất thiết ở đó phải có cán bộ Hội và những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp sức, hướng dẫn, cần thiết cầm tay chỉ việc, với phương châm người đi trước rước người đi sau, người đi sau theo mau người đi trước.

Thứ hai: Đại hội cần tập trung thảo luận lựa chọn phương thức, phương châm hành động cho nhiệm kỳ nhằm tạo dấu ấn của Hội Nông dân huyện nhà trong thời kỳ đất nước hội nhập. Chúng ta cần nhận rõ những thành tựu đã qua mới chỉ là bước đầu, vấn đề cốt lõi có ý nghĩa  quan trọng là Đại hội lần nầy sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và khả năng nắm bắt thị trường của nông dân theo kịp với xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Người nông dân Chợ Mới ngày nay không chỉ biết nông nghiệp để tự tin làm chủ sản xuất mà còn phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác để mạnh dạn chuyển đổi lao động, chuyển đổi sản xuất nếu thấy nó mang lại hiệu quả cao hơn.

Bằng sự nhạy cảm với tình hình, Hội Nông dân Chợ Mới không chỉ dẫn dắt nông dân sản xuấ đi vào chiều sâu mà còn giúp cho bà con nhận diện rõ hơn về tiềm năng to lớn của nông nghiệp huyện nhà. Có thể nói nền nông nghiệp của huyện ta từ con sông nhỏ đang dần tiến ra biển lớn cho nên phải khẩn trương xây dựng nên một thế hệ nông dân thích ứng nhanh với điều kiện làm ăn mới, cần nhận thức rằng không phải chỉ đất nước hội nhập mà từng người nông dân cũng phải hội nhập. Rồi đây hàng hóa của nông dân Chợ Mới sẽ đến với thị trường các nước, đem đến với bạn bè Quốc Tế những sản phẩm độc đáo được mọi người ưa chuộng với thương hiệu Made in Chợ Mới. Thật ra thương hiệu sản phẩm không chỉ đơn thuần ở khía cạnh kinh tế mà tầm vóc của nó lớn hơn rất nhiều. Đó là tâm hồn, tính cách, thương hiệu sản phẩm còn là uy tín của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Do điều kiện đặc thù cho nên ngoài lúa gạo thì lợi thế lớn của Chợ Mới còn là phát triển du lịch, cây ăn trái và rau màu. Nông dân Chợ Mới cần ý thức rằng khai thác những lợi thế về nông nghiệp huyện nhà cũng là cơ hội để chúng ta vươn lên phấn đấu trở thành những nông dân của xã hội hiện đại, phải ý thức sứ mệnh của mình trong bước ngoặt lịch sử nầy. Đã đến lúc tuy có muộn, nhưng nhất thiết nông dân Chợ Mới phải hợp nhau lại để cạnh tranh với quốc tế, không thể sản xuất riêng lẻ, lạc hậu như trước đây.

Phải gieo vào lòng mỗi nông dân huyện nhà tinh thần ham học hỏi cầu tiến bộ, có ý chí và bản lĩnh không cam chịu trước những nghịch cảnh, khó khăn của cuộc sống, nâng cao tinh thần giác ngộ chính trị, tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết nông thôn, xây dựng tốt tình làng nghĩa xóm, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Xem đây là cơ sở để tăng sức đề kháng giúp nông dân chống lại những tác động tiêu cực với mặt trái của cơ chế thị trường và có khả năng miễn nhiễm với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Thứ ba: Tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao năng lực của các cấp hội, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò vị trí trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân.

Trong sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực ngày càng khẳng định vai trò quan trọng có ý nghĩa quyết định trong mọi chiến lược phát triển. Hoạt động của Hội và phong trào nông dân cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Muốn phong trào phát triển thì nhất định phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, có lực lượng hội viên đông đảo, năng động, sáng tạo, có hiểu biết; có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các lực lượng khác. Tất cả những đều trên vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định vẫn là nhân tố con người.

Soi rọi lại mình, hơn ai hết lãnh đạo các cấp Hội, từng cán bộ hội viên phải tự đánh giá đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình như thế nào? sự hài lòng và lực hấp dẫn của Hội đối với hội viên và nông dân ra sao? Hội có đủ tự tin khẳng định mình là chỗ đưa tin cậy cho nông dân huyện nhà chưa? Hội nông dân xông pha vào mặt trận Nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng phương tiện và khả năng gì ? nhiệt huyết ra sao ?

Từ những vấn đề đặt ra như đã nêu tôi đề nghị Đại hội thảo luận nghiên cứu và tìm ra giải pháp để nâng cao vai trò vị thế của Hội trong lòng hội viên nông dân, phải lấy chi, tổ Hội làm điểm tựa; lấy hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt; lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm động lực, lấy hiệu quả sản xuất làm thước đo; lấy tiến bộ ở nông thôn làm nền tảng để xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Muốn vậy phải khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, có uy tín với nông dân, gắn bó với công tác Hội và nhiệt huyết với phong trào.

Thực tế phải nhìn nhận rằng trong công tác vận động nông dân thời gian qua chúng ta vẫn còn những hạn chế, tức là có gần dân nhưng không sát dân, có sát dân nhưng lại không nắm dân, có nắm dân nhưng lại chưa hiểu rõ diễn biến tâm trạng của dân, có nhiều phong trào nhưng chưa đáp ứng nguyện vọng thiết thân, chính đáng của dân. Tức là phải lấy tiêu chí nâng cao chất lương cuộc sống vật chất và tinh thần của nông dân làm thước đo để đánh giá chất lượng hoạt động của Hội.

Thứ tư: Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Hội nông dân huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2018-2023 và đoàn đại biểu dự đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ IX. Tôi đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu gắn kết chặt chẽ  việc bầu chọn với công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Hội cả trước mắt và lâu dài, trước mắt là bầu chọn một đội ngũ cán bộ, một tập thể lãnh đạo có tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, từng cá nhân thật sự tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức và năng lực trí tuệ để lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà không ngừng phát triển. Đồng thời đề đạt nguyện vọng đóng góp trí tuệ của Nông dân Chợ Mới góp phần cho Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX dự kiến… sẽ thành công tốt đẹp

Thay mặt lãnh đạo huyện tôi xin gởi đến Đại hội và giai cấp nông dân huyện nhà bức trướng với mong muốn nông dân Chợ Mới: ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- HỘI NHẬP- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

TVB