Hoạt động Hội

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

10/07/2019 08:34

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên kết luận như sau:

Về công việc thực hiện từ nay cho đến 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm: Các nhiệm vụ thực hiện từ đây đến 6 tháng cuối năm, đề nghị các phòng, Ban, Trung tâm, Hội Nông dân các huyện, thị, thành cần tập trung:

Một là: Tập trung, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở, hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao số lượng và chất lượng tổ chức Hội;

Hai là: Rà soát, kiểm tra các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội đề ra đầu năm; qua đó đề ra giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết trong năm 2019;

Ba là: Tăng cường công tác phối hợp, đánh giá sơ, tổng kết chương trình phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp liên ngành.

Bốn là: Chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp phát triển hội viên mới; thực hiện tốt việc theo dõi, rà soát, cập nhật, quản lý hội viên; sắp xếp các Chi, Tổ Hội nghề nghiệp trong HTX và THT.

Năm là: Phấn đấu 1.100 nông dân giỏi lên doanh nhân nông thôn, phát triển 1.000 tổ hợp tác và 15 CLB.ND giỏi, CLB.ND sáng tạo kỹ thuật.

Sáu là: Tập trung tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tiến tới Đại hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ XVIII, giai đoạn 2016 - 2019.

Bảy là: Các cấp Hội cần tăng cường công tác vận động quỹ Hội thực hiện chính sách an sinh xã hội như: vận động đóng góp mua BHYT, cất, sửa chữa nhà cho cán bộ, họi viên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi huyện vận động cất 2 - 3 căn nhà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn) đã đăng ký chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm 2019; các ông trình hỗ trợ tole cho hội viên - nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vùng giáp Biên đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Qua đó, tổ chức 01 buổi họp rút kinh nghiệm cho việc hỗ trợ tole năm 2019 và đề xuất Nhà tài trợ hỗ trợ tole năm 2020.

Tám là: Cần tập trung đầu tư nguồn vốn quỹ HTND vào mô hình trọng điểm và công tác báo cáo của các chủ dự án quản lý dự án vay vốn quỹ HTND.

Chín là:  Chuẩn bị cho cho kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào nông dân năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và đề xuất xin chủ trương Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2020.

TVB