Nông dân sáng tạo kỹ thuật
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang