Tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

19/09/2018 07:48

Để các chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 02-KH/HNDT ngày 07/06/2018 và Công văn số 38-CV/HNDT ngày 04/07/2018 về tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tinh đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tinh.

Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp từ tỉnh, huyện đến cơ sở, trọng tâm là 11 chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tùy tình hình thực tế của địa phương mà linh hoạt vận dụng triển khai và tổ chức đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kết quả tuyên truyền:

Hội Nông dân các huyện, thị, thành đã tổ chức được 29 cuộc triển khai, 176 cuộc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, cho 16.189 cán bộ chú chốt, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn, chi Hội trường khóm ấp, lực lượng nòng, cốt và hội viên nông dân, lồng ghép vào các cuộc hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đâu năm 2018 và các buổi sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, tổ hợp tác, sinh hoạt chi Hội, hội thào, hội nghị tập huấn... phối họp Đài truyền thanh huyện tổ chức 08 buổi phát thanh tuyên truyền và 22 bài tin tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Tại các buổi tuyên truyền Hội Nông dân các cấp còn kết hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính tri tại địa phương, đơn vị trong năm 2018. Việc quán triệt Nghị quyết được cụ thể hóa bằng việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp Hội Nông dân.

Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 - 2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên, nông dân trong tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội của Hội được các cấp Hội trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, khoa học, hiệu quả; lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Ngoài ra, các cấp Hội còn long ghép tuyên truyền các chủ trương, chương trình, các phong trào lớn, các mặt công tác Hội nhất là tập trung vào việc phấn dấu hoàn thành chi tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2018.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019