Tuyên truyền

Triển khai nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

20/02/2019 09:57

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số: 38-KH/HNDT, ngày 19 tháng 02 năm 2019 về Tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Kế hoạch nêu rõ: Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của Hội cần được tổ chức đa dạng có trọng tâm, trọng điểrn, phù hợp; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng các quy định hiện hành; lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà Nước, tạo được không khí phấn khởi thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân

Công tác tuyên truyền nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, hội viên nông dân hiểu và thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước, Nghị quyết của Hội; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chi tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhất là Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019), Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tải file: pdf & doc

Ngô Trọng
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019