Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22-HD/HND 07/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân 2018 HD_85364.pdf
2 60-KH/HNDT 24/04/2017 Kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần IX, nhiệm kỳ 2018-2023 KHTCĐH_52548.pdf
3 20-HD/HNDT 24/04/2017 Hướng dẫn tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 HD20_18766.pdf
4 1034-CV/HNDT 16/03/2018 V/v Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2013 CV1034_25922.pdf
5 113-KH/HNDT 17/04/2018 Về việc tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần IX, nhiệm kỳ 2018-2023 KH_19270.pdf
6 02/KH.HNDT 08/06/2018 Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2018-2023 KH_57965.pdf
7 120-KH/HNDT 15/05/2018 Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng KH_07_73515.pdf
8 1566/KH/HND-SVHTTDL 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức hội thao nông dân tỉnh An Giang lầ thứ IX-2018 KH1566_19510.pdf
9 Đề Cương 24/09/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2018) DE_CUONG_72082.doc
10 38-KH/HNDT 19/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 KH_TT_58339.pdf
11 37.KH/HNDT 25/01/2019 Kế hoạch thực hiện 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 10_NV_42613.pdf
Thông tin tìm kiếm
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang