Xây dựng nông thôn mới
+ - Xây dựng nông thôn mới 08/2019
+ - Xây dựng nông thôn mới 06/2018
+ - Xây dựng nông thôn mới 12/2017
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020