Phong trào nông dân
Kinh tế - xã hội
  • Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

    Tính đến cuối năm 2017, cả nước có 48/63 tỉnh, thành thực hiện xây dựng cánh đồng lớn với khoảng 570,3 nghìn ha. Việc tổ chức liên kết đã mang lại hiệu quả kinh tế, trung bình tăng khoảng 17-25% so với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền thống.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023