Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

An Giang, có 46/152 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân.

13/03/2023 10:22

Thực hiện Kế hoạch số 513 - KH/HNDTW, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân tỉnh An Giang đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành các kế hoạch và hướng dẫn công tác nhân sự, công tác tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; hướng dẫn tuyên truyền khánh tiết và phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đối với cấp huyện, 100% các Huyện, Thị, Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo; 100% các huyện, thị, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kế hoạch tuyên truyền; kế hoạch chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở; thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban, tổ giúp việc... Chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội gồm dự thảo: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội Hội Nông dân các cấp; Các báo cáo tham luận tại Đại hội... và các văn bản khác có liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Tính đến tháng 3/2023, toàn tỉnh có 46/152 cơ sở Hội đã tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, đạt 30,26%. Nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cơ sở rất tốt, được cấp ủy quan tâm sát sao và tổ chức đại hội đúng tiến độ theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đến 31/3/2023 sẽ hoàn thành xong Đại hội cấp xã, phường, thị trấn.

BBT