Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

17/03/2023 15:19

Ngày 17/3, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Hội nghị thông qua bản dự thảo văn kiện, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều nội dung, như: Cần tập trung đánh giá những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua; nêu bật nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân; chỉ rõ lợi thế của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ tới; phải thể hiện rõ vai trò, vị trí của nông dân, tổ chức Hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang; nêu bật vai trò quan trọng của việc tiếp cận công nghệ số trong sản xuất và nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo xu thế hội nhập…

Góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu