Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (2023- 2028)

17/10/2023 08:00

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam  khóa VII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023- 2028)

Thực hiện Quyết định số 5921/QĐ/HNDTW ngày 23/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Kế hoạch số 560-KH/HNDTW ngày 10/2/2023 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII.

Để tiếp thu, lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, địa phương, chuyên gia và người dân về dự thảo Văn kiện Đại hội. Ban Biên tập Website Hội Nông dân tỉnh An Giang xin đăng tải toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tải File Báo cáo

BBT