ĐĂNG KÝ XÉT NÔNG DÂN GIỎI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
*Bắt buộc

     
ĐĂNG KÝ NÔNG DÂN GIỎI 3 CẤP
I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ:
1. Họ Và Tên   *
2. Năm sinh   *
3. Giới tính
4. Dân tộc   *
5. Tôn giáo
6. Trình độ học vấn
7. Địa chỉ (Chỉ ghi số nhà, tổ, ấp, khóm)   *
8. Huyện (thị, thành)   *
9. Xã (phường, thị trấn):   *
10. Số nhân khẩu trong hộ: (ghi số lượng người)   *
11. Số điện thoại   *
12. Email
13. Đã đạt danh hiệu Nông dân SX-KD giỏi cấp
14. Năm đạt
15. Đăng ký Nông dân SX-KD giỏi cấp   *
16. Thuộc ngành nghề   *
II. THÔNG TIN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN:
1. Ngành nghề   *
Thông tin ngành nghề

- Diện tích: (ha)   *


- Sản lượng, số lượng: (tấn/con/máy..)   *


- Doanh thu (ĐVT: 1000đ)   *


- Chi phí (ĐVT: 1000đ)   *


- Lợi nhuận (ĐVT: 1000đ)   *


2. Ngành nghề khác
Thông tin ngành nghề

- Diện tích: (ha)
- Sản lượng, số lượng: (tấn/con/máy..)
- Doanh thu (ĐVT: 1000đ)
- Chi phí (ĐVT: 1000đ)
- Lợi nhuận (ĐVT: 1000đ)
3. Ngành nghề khác
Thông tin ngành nghề

- Diện tích: (ha)
- Sản lượng, số lượng: (tấn/con/máy..)
- Doanh thu (ĐVT: 1000đ)
- Chi phí (ĐVT: 1000đ)
- Lợi nhuận (ĐVT: 1000đ)
III. THÔNG TIN KHÁC:
1. Số người hướng dẫn và giúp đỡ
2. Lượt hộ nghèo, khó khăn
3. Gia đình Văn hóa từ năm


- Đến năm
4. Đóng góp xây dựng và PTNT số tiền (1000đ/năm)
5. Số ngày công lao động
6. Tham gia đoàn thể khác (BHYT, BHXH tự nguyện)

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ: 0903.794843
Vui lòng kiểm tra chính xác lại thông tin và có trách nhiệm với những thông tin khai báo trước khi gửi đăng ký. Xin trân trọng cám ơn!