Chủ trương – chính sách

Hội Nông dân Hưởng ứng giờ trái đất năm 2018

26/03/2018 17:42

Thực hiện Công văn số 224/UBND-KTN ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018.

Ngay sau khi có các văn bản ban hành, để đi vào thực hiện, Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh đã có Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện ngay trong toàn hệ thống Hội Nông dân với các nội dung trọng tâm :

Một là: Hội Nông dân các cấp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về ý nghĩa của chiến dịch Giờ trái đất, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nêu cao vai trò của cán bộ hội viên nông dân và người thân trong việc sử dụng tiết kiệm điện, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo.

Hai là: Tại trụ sở cơ quan treo băng ronl về chiến dịch Giờ Trái Đất. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân và đặc biệt là lồng ghép trong các cuộc họp lệ BCH các chi, tổ hội, CLB.ND hưởng ứng Giờ trái đất.

Ba là: Tham gia và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện tắt các thiết bị điện không cần thiết vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018./.

Thùy Linh
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú