Nông dân thời hội nhập
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020