Chủ trương – chính sách

Phát triển mô hình kinh tế hợp tác đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn

24/03/2020 15:31

 

Thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh về phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020, mục tiêu đạt 15.000 hợp tác xã.

Theo đó, Hội Nông dân và Liên Minh hợp tác xã tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện phát triển mô hình kinh tế hợp tác với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả; thông qua việc vận động cán bộ, hội viên-nông dân (CB-HV-ND), nhất là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ HV-ND xây dựng các mô hình điểm về tổ hợp tác (THT), HTX; tổ chức HV-ND tham quan, học tập mô hình THT, HTX điển hình, tiêu biểu trong và ngoài tỉnh, để nhân ra diện rộng, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra với 187 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Đ/c Lê Hùng Cường-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng đoàn cán bộ Hội, tham quan học tập mô hình chế biến trà mãng cầu

tại tỉnh Cà Màu

Trong năm 2020, Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động: 1) Tổ chức 04 cuộc tuyên truyền về Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về THT và Luật HTX, qua đó vận động nông dân tham gia thành lập THT, HTX. Chú trọng các xã xây dựng nông thôn mới. 2) Tổ chức 11 lớp tập huấn sáng lập viên HTX cho nông dân SXKDG, các THT, chi hội nghề nghiệp, tiến tới thành lập ít nhất 10 HTX. 3) Thí điểm mô hình Hội Nông dân tham gia quản lý HTX, thực hiện mô hình Chi hội trưởng Hội Nông dân tham gia ban kiểm soát HTX tại ít nhất 03 HTX thành lập mới, và nhân rộng mô hình trong thời gian tiếp theo. 4) Nâng chất và xây dựng các chi hội nghề nghiệp trong HTX, tư vấn, hỗ trợ nâng chất hoạt động của các chi, tổ hội nghề nghiệp hiện có, khi đủ điều kiện vận động thành lập HTX tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành hàng. Chú trọng các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và trong danh mục OCOP của tỉnh. 5) Phối hợp giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp tại các xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, dự kiến tố chức giám sát, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của 21 HTX nông nghiệp tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Qua đó có báo cáo và kiến nghị, đề xuất với tỉnh về phát triển mô hình liên kết hợp tác trong thời gian tới. 6) Tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm về hoạt động HTX ngoài tỉnh.

Mô hình trồng nấm bào ngư từ mạc cưa của hộ nông dân giỏi tỉnh Cà Mau

Điểm trưng bày và bán các sản phẩm đặc sản của HV-ND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Cùng với sự nổ lực phấn đấu chung các ban ngành trong tỉnh xây dựng mô hình liên kết hợp tác, Hội Nông dân tỉnh sẽ làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động HV-ND tham gia mô hình hợp tác, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra trong xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh thời gian tới./.

Ngọc Dung
Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới