Hoạt động Hội

An Giang phấn đấu xây dựng 187 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

18/05/2020 08:10

Nhằm phát triển mô hình kinh tế hợp tác, An Giang phấn đấu xây dựng 187 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trong năm 2020.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa các đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Hội Nông dân tỉnh An Giang trong việc đổi mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp với mục tiêu đề ra là xây dựng 187 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả năm 2020.

Cụ thể, Năm 2020 thành lập mới 83 hợp tác xã nông nghiệp (HTX.NN), 01 Liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực trồng trọt; Có ít nhất 15 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và ít nhất 02 hợp tác xã tham gia Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Để đạt được mục tiêu xây dựng mô hình HTX trong năm, cần đầu tư xây dựng bộ máy nhân sự phát huy hiệu quả hoạt động HTX trong quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển, theo đó: về trình độ có 15% trình độ đại học, cao đẳng; 20% có trình độ trung cấp, sơ cấp. Có ít nhất 25 % số hợp tác xã có tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ với doanh nghiệp; Đào tạo ngắn hạn 50 Giám đốc HTX NN; để phát huy hiệu quả hoạt động 50 nhân sự đã đưa về làm việc có thời hạn tại 50 hợp tác xã nông nghiệp theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh.

Bên cạnh, cần tập trung tuyên truyền Luật hợp tác xã đến các tầng lớp nhân dân, về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, dưới nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị, hội thảo, xây dựng Pano, tài liệu bướm,... Tập trung chủ yếu tại các địa phương có kế hoạch thành lập mới hợp tác theo kế hoạch 639 của UBND tỉnh; Song song đó, thực hiện tốt đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý hợp tác xã thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về thành lập, quản trị HTX; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; hướng dẫn nghiệp vụ về thành lập, giải thể HTX theo quy định của pháp luật. Nâng cao năng lực cho các nhân sự giữ các chức năng quản lý điều hành để có đủ trình độ định hướng hoạt động đạt hiệu quả cao, có khả năng tham gia sâu rộng vào hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đơn vị phối hợp xây dựng mô hình HTX trong tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền về hợp tác xã và các văn bản liên quan. Tổ chức vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương nơi cư trú hoặc nơi làm việc theo Thông báo số 17/TB-UBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020 theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, hy vọng với những cách làm đồng bộ, các giải pháp đề ra trong phối hợp thực hiện mô hình HTX trong tỉnh sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong năm như kỳ vọng./.

TVB
Nông thôn An Giang