Hoạt động Hội

Chợ Mới tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

27/01/2021 16:23

Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức 2.046 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức về pháp luật, khoa học công nghệ cho 52.306 lượt người, đạt 139% kế hoạch.

Thành lập mới 23 chi hội nghề nghiệp, 51 tổ Hội nghề nghiệp (vượt chỉ tiêu trên giao); Phát triển mới 1.219 hội viên, đạt 121% kế hoạch, nâng tổng số toàn huyện đến nay là 24.471 hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được đẩy mạnh, toàn huyện đã có trên 19.462 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; đào tạo 11 lớp dạy nghề cho 330 lao động nông dân thôn đạt 275% chỉ tiêu giao; vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 454.700.000 đồng đạt 102% chỉ tiêu giao; Hưởng ứng chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn, tu sửa kênh mương, đường giao thông, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo. Các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đến nay Hội Nông dân huyện có số dư nợ 113,746 tỷ đồng và đã tạo điều kiện cho 4.149 hộ hội viên được vay vốn phát triển sản xuất.


Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên tuyên truyền đến hội viên-nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả. Tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn.

Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện đã bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao 04 bộ máy vi tính cho Hội quán nông dân và Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân; đồng thời Hội Nông dân huyện khen thưởng 13 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

 

 

Lê Phụng