Kinh tế - xã hội

Kết quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2020

12/01/2021 09:49

Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên, nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập,góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương

Năm 2020, Quỹ hỗ trợ nông dân An Giang đã cho 1.033 lượt hộ vay thực hiện 161 dự án với hơn 30,569 tỷ đồng, trong đó: 81 dự án trồng trọt (chiếm 50,3%); 40 dự án chăn nuôi (chiếm 24,8 %); 21 dự án thủy sản (chiếm 13,1 %); 03 dự án rau màu (chiếm 1,9 %); 16 dự án dịch vụ khác (chiếm 9,9 %), tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp đỡ, tạo điều kiện để cho các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất

Bên cạnh với nguồn vốn được Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay, hội viên, nông dân cũng mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng vốn tự có để mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập từng bước ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho lao động, nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng, giúp hội viên, nông dân trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất…. nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, góp phần xây dựng mô hình hợp tác sản xuất trong hội viên, nông dân thấy được hiệu quả của liên kết, chuyển đổi mô hình sản xuất và tạo niềm tin cho hội viên, nông dân, thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tín dụng đen ở nông thôn và gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đại phương.

Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng 1.035,406 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người dân nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của An Giang; nợ quá hạn các chương trình tín dụng khoản 1.09%. Việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là điều kiện để thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình công tác Hội, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, nhiều mô hình mới được hình thành và nhân rộng.

Từ việc cho vay nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống củahội viên, nông dân, tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, khẳng định được vai trò, vị thế và làm trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm cho hoạt động Hội và phong trào nông dân có nội dung phong phú hơn, có lợi ích cụ thể, thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, chất lượng hoạt động được nâng lên

Thúy Hằng