Kinh tế - xã hội

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

10/09/2018 08:46

Tính đến cuối năm 2017, cả nước có 48/63 tỉnh, thành thực hiện xây dựng cánh đồng lớn với khoảng 570,3 nghìn ha. Việc tổ chức liên kết đã mang lại hiệu quả kinh tế, trung bình tăng khoảng 17-25% so với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền thống.

Được biết, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp còn nhiều bất cập: (1) quy mô liên kết còn rất hạn chế; (2) liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là giữa hộ nông dân với hộ kinh doanh, doanh nghiệp; (3) số hợp tác xã (HTX) tham gia liên kết ít, tỷ lệ bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng thấp dẫn đến tình trạng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, các giải pháp cần nhằm thực hiện hiệu quả việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, nâng cao nâng lực cho HTX và doanh nghiệp để thực hiện liên kết có hiệu quả: nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật, năng lực về thông tin, thương mại và tiếp cận thị trường.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả các Chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn như: dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, Chương trình “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL giai đoạn 2016-2020”, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020,...

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền: thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm rõ sự cần thiết về chuỗi giá trị và vai trò nồng cốt của HTX nông nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thứ tư, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy phát triển liên kết giữa doanh nghiệp và HTX.

Thứ năm, phối hợp với các tổ chức Quốc tế để hỗ trợ phát triển hợp tác xã như tổ chức Socodevi, WB, FAO, GIZ,…để hỗ trợ nâng cao năng lực, cơ sở hạ tầng sản xuất cho HTX và các địa phương nhằm thực hiện tốt liên kết với doanh nghiệp.

Bạch Kim
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019