Nông nghiệp – Nông thôn

Lời giải cho bài toán tam nông là ở phát triển đô thị

09/01/2020 14:39

Mục tiêu của Tam nông theo Nghị Quyết 26- BCHTW, 05/8/2008, đến năm 2020:

Nâng thu nhập dân cư Nông thôn lên 2,5 lần so 2008 và Lao Động Nông Nghiệp (LĐNN) còn 30%. So sánh với 2019 với 2008: GDP/LĐNN chỉ tăng 56%, LL LĐNN còn 34,7%. Nguyên nhân gì chưa đạt? Do bài giải của bài toán tam nông chưa đúng.

- Thực tiễn trong xã hội loại người và vị trí Viêt Nam:

(1) Thực tiễn 1: muốn trở nên phát triển và gìau có thì các hoạt động kinh tế chủ yếu tập trung vào Công Nghiệp và dịch vụ đô thị. (Biểu đồ tương quan giữa Tỷ phần Lao động trong Nông Nghiệp và GDP/người năm 2018): tỷ phần LĐNN của các nước có thu nhập 20k USD trở lên tỷ lệ này là còn dưới 10%, và 30k usd trở lên về cơ bản là dưới 5%. Số liệu ngân hàng thế giới (WB) thì GDP/ người 2018 VN là 2.567 USD, LĐNN còn 39,8%, GDP Nông nghiệp là 14,68% và tỷ lệ đô thị hoá là 35,9% (con số chính thức VN là 37,7%, 14,68%, và 35,5%).

(2) Thực tiễn 2: Để phát triển thì chiến lược phát triển phải là Công Nghiệp Hóa gắn với đô thị hoá, nhất là giai đoạn phát triển ban đầu. Nói cách khác, do nguồn lực không thể dàn trải, nên đầu tư cho nơi đến của người dân trong tương lai chứ không đầu tư vào những nơi mà người dân sẽ ra đi.

(3) Thực tiễn 3: Nông Nghiệp không thể giúp cho đa phần người dân khá giả. Một thực tiễn nữa của thế giới. Việt Nam cũng vậy, và những hộ gia đình gọi là khá giả ở nông thôn thường có 03 dạng sau đây: 1- Hộ có Quyên Sử Dụng/sở hữu nhiều Đất Đai hay tư liệu sản xuất. 2- Người có đến Thành phố làm ăn hoặc xuất khẩu Lao Động. 3- Người có làm việc ở khu vực công với vị trí thuận lợi.

Hùng Cường - Sưu tầm