Phong trào nông dân

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào 3 hoạt động đột phá

15/01/2020 09:20

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023, thống nhất đề ra 3 hoạt động đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm.

3 Hoạt động đột phá

Một là: Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh đủ sức thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hai là: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Ba là: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)

9 Nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 01-CT/HNDTW, ngày 17/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp. Ngoài ra, thông tin kịp thời các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai là: Tăng cường các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04,05,06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2018–2020; Vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn VSTP; tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Triển khai Đề án “Tổ chức cho Nông dân giỏi nghiên cứu học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước” giai đoạn 2019-2023.

Bốn là: Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 831/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2018–2020, định hướng 2023.

Năm là: Tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân về “Nâng cao chất lượng phong trào thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn”; Sơ kết Đề án “Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp thành doanh nhân nông thôn, chủ trang trại” giai đoạn 2018 - 2020”;

Sáu là: Tiến hành Đại hội Câu Lạc bộ doanh nhân nông thôn nhiệm kỳ III; Tổ chức Phiên chợ nông sản lần thứ IV năm 2020. Duy trì việc "Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân giỏi và doanh nhân nông thôn" hàng quý/lần đối với cấp tỉnh trong năm 2020.

Bảy là: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) như: tổ chức Mít tinh gắn với Đại hội thi đua yêu nước tuyên dương 90 gương cán bộ - hội viên nông dân xuất sắc tiêu biểu; Hội thi “Cán bộ Hội giỏi” cấp tỉnh; các hoạt động văn hóa, thể thao; Mỗi tổ chức Hội phải có công trình, phần việc chào mừng.

Tám là: Tiếp tục thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Chín là: Triển khai hiệu quả về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và phối hợp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 - 03 lớp dạy nghề sơ cấp cho nông dân. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; phối hợp với các ngành liên quan giới thiệu xuất khẩu lao động nông thôn; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

TVB
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020