Tuyên truyền

Tập huấn "Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020

26/06/2020 09:12

Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Hội Nông dân tỉnh An Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tập huấn về “Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020 cho 100 đại biểu ở 02 xã Long Điền A và Long Điền B.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên chia sẻ, cung cấp các kiến thức, kỹ năng lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác truyền thông như: triển khai các văn bản luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; cơ sở pháp lý về lồng ghép giới; pháp luật về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng lồng ghép giới trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông.

Với những kiến thức, kỹ năng đã được chia sẻ từ báo cáo viên giúp cho các đại biểu tham dự nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở lồng ghép vấn đề giới tại địa phương, đơn vị./.

Lê Phụng

Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới