Chính sách, pháp luật
+ - Chính sách, pháp luật 12/2023
+ - Chính sách, pháp luật 09/2023
+ - Chính sách, pháp luật 08/2022
  • Chợ Mới: Giám sát theo Quyết định 217. (04/08/2022 16:35)

    Ngày 03/8/2022, Hội Nông dân huyện Chợ Mới thành lập đoàn giám sát Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội

+ - Chính sách, pháp luật 06/2022
+ - Chính sách, pháp luật 10/2021
+ - Chính sách, pháp luật 08/2021
+ - Chính sách, pháp luật 07/2021
+ - Chính sách, pháp luật 05/2021
+ - Chính sách, pháp luật 11/2020
+ - Chính sách, pháp luật 09/2020
+ - Chính sách, pháp luật 04/2020
+ - Chính sách, pháp luật 10/2019
+ - Chính sách, pháp luật 08/2018
+ - Chính sách, pháp luật 06/2018
+ - Chính sách, pháp luật 01/2018