Chủ trương – chính sách

An Giang: Có thêm 60 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ nhân sự trẻ có trình độ về làm việc.

07/06/2023 10:17

Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh An Giang phê duyệt danh sách hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ trả lương nhân sự trẻ có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn, giai đoạn 2023-2025.

Hội đồng quản trị THX ra mắt

Theo đó, có 60 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được hỗ trợ nhân sự trẻ. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ ngày 1/6/2023 - 31/12/2023, tại những nơi đã tuyển dụng và bố trí được nhân sự; tiếp tục hỗ trợ năm 2024 và 2025, trên cơ sở số lượng thực tuyển dụng và xác nhận nhu cầu còn lại của các HTX nông nghiệp.

Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp tỉnh được UBND tỉnh An Giang phân bổ thực hiện hàng năm.

Mức hỗ trợ nhân sự trẻ về làm việc tại TP. Long Xuyên 03 HTX; TP. Châu Đốc 01 HTX, mức lương tỉnh chi trả cho nhân sự là 6,24 triệu đồng/người/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2).

Huyện Châu Phú 09 HTX; Châu Thành 04 HTX; Thoại Sơn 12 HTX, mức lương chi trả 5,46 triệu đồng/người/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3).

Huyện An Phú 04 HTX; Chợ Mới 06 HTX; Phú Tân 07 HTX; huyện Tri Tôn 09 HTX và TX. Tịnh Biên 05 HTX, mức lương chi trả 4.875.000 đồng/tháng (áp dụng mức lương tối thiểu vùng 4).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hỗ trợ.

TVB