Chủ trương – chính sách

An Giang: Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn năm 2022

21/09/2022 16:13

Ngày 21/9, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư ký ban hành kế hoạch Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là: Nâng cao chất lượng sản phẩm, làng nghề, ngành nghề nông thôn, đẩy mạnh liên kết sản xuất, khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, đồng thời phát triển thêm nghề mới phù hợp với từng địa phương để đa dạng hóa sản phẩm ngành nghề; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, quan tâm, chú trọng phát triển các làng nghề gắn với du lịch và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là: Công nhận ít nhất 01 làng nghề theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; Thực hiện ít nhất 03 dự án phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống theo từng ngành nghề, từng lĩnh vực bằng; Hỗ trợ cơ sở ngành nghề, làng nghề xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại; Hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang.

Theo kế hoạch Hội Nông dân tỉnh sẽ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động, tuyên truyền các chủ trương chính sách về làng nghề, ngành nghề nông thôn cho các đoàn viên, hội viên và tổ chức, cá nhân cùng tham gia phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

TVB