Chủ trương – chính sách

Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp

15/11/2022 15:44

Ngày 25/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ số 16-CT/TU về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể:

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong Tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; phát động và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tích cực tham mưu với Đảng và phối họp với các cơ quan Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn hồ trợ nông dân; triển khai các mô hình kinh tế, mô hình liên kết, hợp tác...

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; hoạt động hội ở một số nơi chưa thực sự đối mới; việc tập hợp nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể còn hạn chế; công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả; năng lực cán bộ hội một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng giai cấp nông dân chưa thật sự đầy đủ, đúng mức.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn..., thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung báo cáo trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và phong trào nông dân 05 năm qua; nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết đại hội đảng cùng cấp và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội.

Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự các cấp Hội Nông dân đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, có sự kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm các nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội với nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân của Tỉnh.

5. Các cấp uỷ đảng chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Hội Nông dân các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và đúng tiến độ.

6. Thời gian tổ chức đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành trong quý I/2023; cấp huyện hoàn thành trong quý II/2023 và cấp tỉnh hoàn thành cuối quý III/2023.

7. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phổi họp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi thực hiện Chỉ thị.

BBT