Chủ trương – chính sách

Đảng bộ cơ quan Hôi Nông dân tỉnh tham dự Hội nghị triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng.

07/07/2023 07:55

Sáng 6/7, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được truyền trực tuyến từ điểm cầu Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.

Tại điểm cầu Cơ quan Hội Nông dân tỉnh, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Tác phẩm được chia thành 3 phần, hơn 600 trang: Phần thứ nhất có tiêu đề Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai có tiêu đề“Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba có tiêu đề“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tác phẩm cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua đợt sinh hoạt này, đã giúp cho cán bộ, đảng viên cơ quan hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp…

TVB