Hoạt động Hội

Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm

09/02/2023 14:27

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 14 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã thống nhất 13 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các chỉ tiêu trong năm 2023.

Chỉ tiêu cụ thể

Một là: 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội các cấp.

Hai là: Kết nạp mới 9.800 - 10.000 hội viên nông dân.

Ba là: 100% Chi Hội có quỹ hoạt động và xây dựng quy chế quản lý, sử dụng.

Bốn là: 100% cán bộ chi Hội, được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội;

Năm là: Có 100% cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới.

Sáu là: Số hộ nông dân đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp là: 80.000; Có 80.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảy là: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân 4,5 tỷ đồng.

Tám là: Phối hợp vận động thành lập mới 152 hợp tác xã; Xây dựng mới 22 chi Hội Nông dân nghề nghiệp. Hướng dẫn thành lập mới 385 tổ hợp tác, 304 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Chín là: Xây dựng mới 25-30 mô hình bảo vệ môi trường.

Mười là: Xây dựng mới 25 mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Thành lập mới 6-7 Câu lạc bộ nông dân với Pháp luật.

Mười một là: Phối hợp, tổ chức dạy nghề cho 770 - 800 lượt nông dân.

Mười hai là: Phấn đấu 4-6 cán bộ Hội cấp tỉnh biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếp; Tiêp tục phân đâu có 40% Chủ tịch Hội Nông dân câp xã vùng biên giới biết sử dụng tiếng Khmer.

Mười ba là: Vận động 101.000 hội viên nông dân mua Bảo hiểm Y tế, trong đó có 20% tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện; Có 101.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất an vệ sinh thực phẩm

Nhiệm vụ trọng tâm

Một là: Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban châp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đôi mới, hoàn thiện the chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Nghị quyết số 19-ND/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết sổ 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Hai là: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh lần thứ X và Đại hội Đại biếu toàn quóc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tố chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, huyện và tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ba là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chươnạ trình hành động số 03-CTHĐ/HNDT ngày 18/11/2019 và Nghị quyết Chuyên đề số 05/HNDT ngày 13/12/2021 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh về xây dựng Chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; phát triên nâng cao chất lượng, vai trò hội viên gắn với thực hiện chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giia đoạn 2021 - 2025.

Bốn là: Tham mưu thực hiện Công văn số 1577-CV/VPTW, ngày 20/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện kết luận 61-KL/TW, ngày 03/2/2009 của Ban Bí thư khóa X và Quyết định 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/05/2011 của Thủ trướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triến kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn.

Năm là: Tham mưu tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân lần 11/2023; Hội thi Cán bộ Hội giỏi lần 11/2023; Liên hoan văn nghệ nông dân lần thứ VI/2023; Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh lần thứ 11/2022 tổ chức tại đơn vị huyện Phú Tân và kết hợp tổ chức Phiên chợ hàng nông sản an toàn và Hội thi sản phấm nông nghiệp lần thứ VI/2023; Triển khai Đề án "Nông dân khởi nghiệp sáng tạo" giai đoạn 2021 - 2025; Tố chức giải đá nông dân Mini nông dân An Giang, giai đoạn 2023 - 2025; Phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2023; họp mặt chúc tết nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2023

Sáu là: Triển khai công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nạm; Nghị quyết Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa IX; Các nhiệm vụ đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; Phát huy vai trò của Hội trong thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quổc Việt Nam, các đoàn the chính trị - xã hội. Tập trung giám sát công trình xây dựng Trung tâm Hô trợ nông dân và đâu tư Dự án "Nâng câp và bô sung trong thiêt bị Trung tâm Hỗ trợ Nông dân

Bảy là: Tham dự Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ VI; Chương trình tự hào nông dân Việt Nam, Lễ tôn vinh trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2023; Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu; Chương trình tôn vinh Nhà khoa học Nhà nông; Hội chỡ triễn lãm nông nghiệp, thương mại...

Tám là: Sơ, tổng kết chương trình phối hợp liên ngành theo chỉ đạo của Trung ương Hội và chương trình phối hợp với các ngành có liên quan tiến tới tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023

TVB