Hoạt động Hội

Năm 2024, Hội Nông dân An Giang đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu.

11/01/2024 15:07

Tại Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2 (khóa X), nhiệm kỳ 2023 -2028, thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể.

Một: Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đàng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội.

Hai: Kết nạp mới 10.000 hội viên mới trở lên (lưu ý: tỷ lệ giảm hội viên so với tăng không quá 20%); thành lập mới 22 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 304 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; 100% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động.

Ba: 100% cán bộ Hội chuyên trách, cán bộ chi Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội và cập nhật kiến thức mới.

Bốn: Hội Nông dân tỉnh, huyện phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nông dân ít nhất 1 cuộc/đơn vị.

Năm: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ 4,5 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ trên 1.000 lượt hội viên phát triển sản xuất.

Sáu: Phát động 80% hộ nông dân đăng ký thi đua trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cuối năm bình xét phân loại theo tiêu chí có trên 80.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp so với hộ đăng ký (100% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh giỏi là thành viên các tổ chức kinh tể hợp tác); Duy trì 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đã đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảy: Vận động trên 98% hội viên nông dân tham gia Bảo hiểm y tế và từ 1.000 hội viên trở lên tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm nông nghiệp.

Tám: Phối hợp, tổ chức dạy nghề trực tiếp từ 1.000 nông dân trở lên, giới thiệu việc làm trên 800 hộ nông dân.

Chín: Phẩn đấu thành lập 12 cửa hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP cấp tỉnh và cấp huyện; hàng năm tổ chức Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân; mỗi huyện có ít nhất 01 mô hình sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu gắn với thế mạnh địa phưong.

Mười: Phấn đấu mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện tuyên truyền, vận động thành lập mới 01 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 03 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; 100% cơ sở Hội giáp biên giới xây dựng mới 01 mô hình tự quản về quốc phòng - an ninh.

Mười một: Mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện hướng dẫn thành lập mới 1 hợp tác xã trở lên; mỗi cơ sở Hội huớng dẫn thành lập mói 1 tổ hợp tác trở lên (kể cả tổ hợp tác trong tổ tiết kiệm và vay vón).

Mười hai: Mỗi cơ sở Hội giới thiệu ít nhất từ 01-02 cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

TVB