Hoạt động Hội

Phú Tân tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua với Hội Nông dân cơ sở năm 2024.

19/01/2024 08:59

Sáng ngày 17/01/2024 Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua với Hội Nông dân cơ sở năm 2024. Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lê Văn Ẩn chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Tân đã xây dựng 25 chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2024 giữa Hội Nông dân các xã, thị trấn với Thường trực Hội Nông dân huyện.

Các chỉ tiêu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hộ nông dân đăng ký và xét đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội; 100% chi hội ấp xây dựng và báo cáo thực hiện 4 nội dung chủ động, gắn với mô hình cụ thể tại địa bàn; kiểm tra (2 lần/năm); Mỗi xã xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mới Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp; Vận động hội viên tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiệm nông nghiệp...

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nhấn mạnh Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam và cũng là năm về đích thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Chính vì vậy các đồng chí phải quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân nhằm góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Bên cạnh đó các đồng chí cũng phải nghiên cứu nâng chất lượng hội viên theo Nghị Quyết số 02-NQ/HU của Ban chấp hành Huyện Ủy; Đồng thời đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả để giới thiệu trong Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2024-2026 sắp tới. Quan tâm thành lập mới các Tổ hợp tác, Hợp tác xã gắn với Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tập trung vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt chỉ tiêu đề ra nhằm tạo điều kiện giúp đỡ cho nông dân có nguồn vốn phát triển sản xuất. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mô hình, phần việc Nông thôn mới, Bảo vệ môi trường, An sinh xã hội… Ngoài ra trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu có khó khăn, vướng mắc Hội Nông dân huyện sẽ tạo điều kiện để Hội Nông dân cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua cuộc họp Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch Hội Nông dân huyện, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Anh Thư (PT)