Hoạt động Hội

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết.

23/03/2024 08:42

Ngày 22/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân, với sự tham dự của 35.040 đại biểu tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Nhiên chủ trì, với 128 điểm cầu và 1.666 cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

Cụ thể, hội nghị đã quán triệt Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung);

Nghị quyết  46-NQ/TW của Bộ Chính trị: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và Xây dựng tổ chức hội là trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chủ yếu, trực tiếp là cấp uỷ, chính quyền và Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp...

Cùng với đó, Hội nghị cũng triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp nắm bắt, quán triệt đầy đủ các nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển kinh tế tập thể là một mục tiêu lớn của Hội Nông dân Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh của giai cấp nông dân, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cũng như góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc học tập nghiên cứu Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quyết định của Chính phủ, Nghị quyết của Trung ương Hội Nông, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong sạch, vững mạnh./.

 

 

TVB