Huyện, thị, thành, cơ sở Hội

Thoại Sơn: Tổng kết công tác Hội năm 2017

05/01/2018
Sáng ngày 07/12, Hội Nông Dân huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và công tác Hội năm 2018.

Năm 2017 công tác Hội và phong trào nông dân huyện Thoại Sơn tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, được giữ vững và không ngừng phát triển. Công tác tổ chức Hội luôn được coi trọng nên nhìn chung các xã, chi, tổ hội hoạt động ổn định, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân huyện đề ra. Các nội dung phát động thi đua đều thực hiện đúng tiến độ. Chương trình ký kết liên tịch với chính quyền và các ngành đoàn thể đạt được nhiều kết quả nhất định.

Công tác tuyên truyền: Hội phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và nhà nước được 987/652 cuộc (đạt 151 %) có 27.577 lượt người tham dự (Trong đó: sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân là 119 cuộc có 2.975 hội viên, nông dân tham dự) với các nội dung: tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, phòng chống dịch cúm gia cầm,…Vận động Quỹ hỗ trợ Nông dân, Quỹ Hội đạt 73% trên giao. Qua đó, phát triển mới được 1.270/1.000 hội viên (đạt 127%), giảm 2.775 hội viên,đạt 100%, hiện nay số hội viên nông dân trong toàn huyện là 13.251 hội viên. Thành lập thêm 01 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại Định Thành. Tính đến nay, toàn huyện có 05 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Trong năm, Hội trực tiếp tổ chức 5/4 lớp dạy nghề (đạt 125%), nội dung: cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái. Hội phối hợp mở 37/40 lớp dạy nghề (đạt 93%) có 925 học viên. Kết hợp phòng NN & PTNT, Dự án VnSat thực hiện mở 50 lớp tập huấn có 1.354 học viên tham dự nội dung về 1 phải 5 giảm và 3 giảm 3 tăng tại các xã thực hiện dự án.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã có 4.692 đạt nông dân giỏi (trong đó, Cấp TW: 8 nông dân, Cấp tỉnh: 488 nông dân, Cấp huyện: 1.097 nông dân, Cấp xã: 3.099 nông dân; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: Kết hợp ban ngành và đoàn thể tổ chức truyên truyền 126/45 cuộc (đạt 280%), có 3.780 lược nông dân tham dự. Nội dung: 19 chỉ tiêu và 50 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"....; Phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự trao lệnh cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017, tuyên truyền hội viên nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn dịp tết Nguyên Đán...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Thanh Quyền trao giấy khen cho tập thể và cá nhân "Đã có thành tịch xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017"

Từ những kết quả đạt được năm 2017, năm 2018 Hội Nông dân huyện tiếp thục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông Dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ (2018-2023).

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định 673/QĐ-TTg và quyết định 2549/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện đề án phát triển về "Nâng cao hoạt động quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2018".

Chủ động tham mưu cho cấp ủy về thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu: xây dựng xã Nông thôn mới, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí mà Hội tham gia trực tiếp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nghị quyết của Hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm của địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thường xuyên khảo sát thực tế các mô hình mới đã và đang thực hiện tại địa phương để có sự tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, nhằm sớm nhân rộng, giúp nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Củng cố và xây dựng mới các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, làm đầu mối tham gia hợp đồng với các doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường bền vững, đảm bảo vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Quan tâm chú trọng đến các mô hình nhà vườn, vườn sinh thái để từng bước hình thành mô hình nông dân làm du lịch đáp ứng kế hoạch phát triển du lịch của huyện nhà.

Thực hiện tốt chương trình dạy nghề cho Nông Dân, chương trình giám sát của Hội và chương trình phối hợp thực hiện NĐ55; Theo dõi công tác xây dựng Hội ở cơ sở, quản lý tốt danh sách hội viên và hộ nông dân, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp theo quy chế và kế hoạch liên ngành, trong đó có việc phối hợp với Trung tâm chính trị mở 1 lớp nghiệp vụ nông vận cho cán bộ chi Hội. Thực hiện kế hoạch kiểm tra cơ sở Hội định kỳ và đột xuất, làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động và xét phân loại thi đua.

Triển khai thực hiện tốt phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2018 và tiếp tục nâng chất công nhận doanh nhân nông thôn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Nhựt Quang