Nông dân sáng tạo kỹ thuật

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào 3 hoạt động đột phá

13/01/2018
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, thống nhất đề ra 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm.

3 hoạt động đột phá

1/- Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018 - 2023);

2/- Phát triển, nhân rộng các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng thí điểm mô hình liên kết dịch vụ phục vụ thành viên - xã viên giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã;

3/- Tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

10 nhiệm vụ trọng tâm.

1/- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần X, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.... Tập trung lãnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, đặc biệt tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

2/- Đinh kỳ tổ chức họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu trên từng lĩnh vực. Hội Nông dân tỉnh trực tiếp xây dụng kế hoạch thành lập thí điểm mỗi huyện - thị- thành một mô hình sản xuất an toàn (lúa, rau màu, cây ăn trái); quy mô từ 5­-15 hộ/tổ - Câu lạc bộ góp phần vào thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3/- Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên cơ sở kiện toàn và phát triển tổ hợp tác toàn tỉnh với quy mô 1.000 tổ gắn với đầu ra sản phẩm. Chọn tổ hợp tác mạnh trong cánh đồng lớn nâng chất lên hợp tác xã theo luật.

4/- Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức cho cán bộ, nông dân giỏi cấp tỉnh cấp trung ương học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về mô hình chuyên đổi sản xuất từ lúa sang màu, ứng dụng công nghệ cao, chế biến bảo quản nông sản.

5/- Tổ chức Phiên chợ hàng nông sản lần thứ II/2018. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiên quảng bá tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh đã đạt giải trong Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2018; tham gia 2 - 3 Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại do Trung Ương tổ chức tại các tỉnh

6/- Tổ chức triển khai có hiệu quả 03 Đề án: Đề án phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2018 - 2020; Đề án Tuyên truyền vận động nông dân giỏi khởi nghiệp đi lên doanh nhân nông thôn, chủ trang trại giai đoạn 2018 - 2020. Đề án đưa nông dân nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước giai đoạn 2018-2023, nhằm tạo chuyển biến mạnh trong hoạt động Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà.

7/- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, trọng tâm là bổ sung và hoàn chỉnh bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp công tác Hội và các kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội và lực lượng nòng cốt. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh".

8/- Triển khai hiệu quả về công tác đào tạo dạy nghề cho nông dân đạt chỉ tiêu giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biển giáo dục pháp luật cho nông dân.

9/- Phối họp Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Hội thao nông dân cấp tỉnh lần IV/2018 theo Quyết định 1928-QĐ/UBND, ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh.

10/- Tổ chức 03 hội nghị tổng kết gồm: Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngàv 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phổi hợp giữa các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hội nghị tổng kết Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai Đề án giai đoạn 2018-2020. Tổng kết rút kinh nghiệm đề án Xây dựng mô hình chi tổ, hội nghề nghiệp giai đoạn 2017- 2018 theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

TVB