Nông nghiệp – Nông thôn

An Giang có 74 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP”

23/11/2022 15:10

Đến cuối tháng 11/2022, tỉnh An Giang đã có 74 sản phẩm đạt chứng nhận “Sản phẩm OCOP” từ 3 sao trở lên.

Trong đó: có 02 sản phẩm 5 sao (cấp Quốc gia), 15 sản phẩm 4 sao và 57 sản phẩm 3 sao; đã có 54 Chủ thể kinh tế có sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận.

Thông tin chi tiết về sản phẩm.

TVB