Tuyên truyền

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp

04/04/2023 15:32

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5287 về việc ban hành nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thống nhất ban hành nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm những khâu hiệu với nội dung như sau:

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

5. Nông dân Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

6. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

7. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

8. Nông dân Việt Nam chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

9. Nông dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

10. Nông dân Việt Nam tích cực bảo vệ và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

11. Xây dựng người nông dân Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

12. Xây dựng gia đình nông dân Việt Nam, ấm no, hạnh phúc, văn minh.

13. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nông dân Việt Nam.

14. Nông dân Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

15. Cán bộ, hội viên nông dân cả nước đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh".

16. Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

18. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đưa vào sử dụng phù hợp, hiệu quả.

BBT