Tuyên truyền

Phú Tân tổ chức tuyên truyền nông thôn mới gắn với Nghị Quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

26/06/2023 15:55

Ngày 26/06/2023, Phú Tân tổ chức tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức tại 02 điểm Trung Tâm bồi dưỡng chính trị của huyện và xã Phú Thành. Đến dự có Ông Lê Văn Ẩn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân - Báo cáo viên của buổi tuyên truyền và sự có mặt của 126 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chi hội trưởng Nông dân.

Nhằm tuyên truyền cho tất cả cán bộ hội viên nông dân từ huyện đến chi, tổ hội nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và phát huy vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Qua đó, tập trung tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và các chủ trương chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Thực trạng, giải pháp thiết thực, hiệu quả đã và đang tổ chức thực hiện tại địa phương.

Về tuyên truyền Nghị Quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương chủ yếu tập trung vào các giải pháp như sau:

1. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể.

Anh Thư (PT)