Tuyên truyền

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

15/02/2023 10:17

Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh An Giang thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

BBT