Hoạt động Hội
  • Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, năm 2021

    Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm và tăng cường công tác tuyên truyền và thường xuyên chỉ đạo Hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Phong trào nông dân
Nông nghiệp – Nông thôn