Bảng giá nông sản
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019