Hoạt động Hội
  • Chợ Mới: Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện

    Thưc hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ trong hệ thống Hội. Nhằm củng cố bộ máy tổ chức cán bộ Hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức họp Ban Chấp hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nông nghiệp – Nông thôn
Kinh tế - xã hội
Chi tổ hội nghề nghiệp xã Ô Long Vĩ - Châu Phú