Nông nghiệp – Nông thôn
Kinh tế - xã hội
  • Phát huy hiệu quả mô hình Hội quán

    Mô hình Hội quán ra đời được sự quan tâm các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình Hội quán ngày càng phát huy và nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên.

Tuyên truyền