Phong trào nông dân
Chủ trương – chính sách
  • An Giang sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Sáng ngày 18/04/2018, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sơ kết 3 năm quyết định 2549 của UBND tỉnh về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

     

Phóng sự Hội Nông dân An Giang