Hoạt động Hội
  • Tháng 7/2018, với những hoạt động nổi bật

    Trong tháng 7 năm 2018, Hội Nông dân các cấp tích cực hưởng ứng và tham gia tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đời sống vật chất, tinh thân nông dân ôn định, cuộc sống từng bước được nâng lên.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023