Nông nghiệp – Nông thôn
  • Chợ Mới sơ kết 9 tháng công tác Hội và phong trào Nông dân

    Nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân trong năm. Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.