Nông dân SXKD giỏi
+ - Nông dân SXKD giỏi 08/2018
+ - Nông dân SXKD giỏi 01/2018
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019