Nông dân SXKD giỏi
+ - Nông dân SXKD giỏi 08/2019
+ - Nông dân SXKD giỏi 01/2018
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020