Nông dân SXKD giỏi
+ - Nông dân SXKD giỏi 08/2018
+ - Nông dân SXKD giỏi 01/2018
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang