Nông dân SXKD giỏi
+ - Nông dân SXKD giỏi 08/2019
+ - Nông dân SXKD giỏi 01/2018
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020