Mô hình sản xuất
+ - Mô hình sản xuất 06/2019
+ - Mô hình sản xuất 01/2018
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019