Chủ trương – chính sách
+ - Chủ trương – chính sách 12/2020
+ - Chủ trương – chính sách 11/2020
+ - Chủ trương – chính sách 10/2020
+ - Chủ trương – chính sách 09/2020
+ - Chủ trương – chính sách 07/2020
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh (31/07/2020 09:56)

    Nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo về “Vai trò doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam trong phát triển ngành kinh tế-xã hội tại địa phương”.

     

+ - Chủ trương – chính sách 06/2020
+ - Chủ trương – chính sách 05/2020
+ - Chủ trương – chính sách 04/2020
+ - Chủ trương – chính sách 03/2020
+ - Chủ trương – chính sách 02/2020
+ - Chủ trương – chính sách 01/2020
+ - Chủ trương – chính sách 12/2019
+ - Chủ trương – chính sách 11/2019
+ - Chủ trương – chính sách 10/2019
+ - Chủ trương – chính sách 09/2019
+ - Chủ trương – chính sách 08/2019
+ - Chủ trương – chính sách 07/2019
+ - Chủ trương – chính sách 06/2019
+ - Chủ trương – chính sách 05/2019
+ - Chủ trương – chính sách 04/2019
+ - Chủ trương – chính sách 03/2019
+ - Chủ trương – chính sách 02/2019
+ - Chủ trương – chính sách 12/2018
+ - Chủ trương – chính sách 11/2018
+ - Chủ trương – chính sách 10/2018
+ - Chủ trương – chính sách 09/2018
+ - Chủ trương – chính sách 08/2018
+ - Chủ trương – chính sách 07/2018
+ - Chủ trương – chính sách 06/2018
+ - Chủ trương – chính sách 05/2018
+ - Chủ trương – chính sách 04/2018
  • An Giang sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (19/04/2018 23:36)

    Sáng ngày 18/04/2018, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 tỉnh sơ kết 1 năm kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sơ kết 3 năm quyết định 2549 của UBND tỉnh về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

     

+ - Chủ trương – chính sách 03/2018
+ - Chủ trương – chính sách 01/2018
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường