Dịch vụ hỗ trợ sản xuất
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 06/2020
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 02/2020
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 07/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 04/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 08/2018
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 12/2017
Hội thi cán bộ Hội giỏi lần I - Năm 2020