Dịch vụ hỗ trợ sản xuất
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 07/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 04/2019
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 08/2018
+ - Dịch vụ hỗ trợ sản xuất 12/2017
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019